دانلود رایگان


بررسی تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمانتعداد صفحات: ۱۸۵ صفحه
رشتــه : کامپیوتر

چکیده :

امروزه یکی از راه­ حل­های نوین به منظور ساخت سیستم­های کاربردی سازمانی، راه­حل مبتنی بر سرویس تلقی می­شود. بعلاوه معماری مبتنی بر سرویس به عنوان یکی از شیوه­های معماری پیشرو در راه­حل­های سازمانی نیز مطرح است. تاکنون فعالیت­های تحقیقاتی و کاربردی زیادی جهت ارائه فناوری­ها، محصولات و استاندار­های محاسباتی مبتنی بر سرویس انجام شده است، ولی کار­های گزارش شده بسیاری در زمینه تحلیل و طراحی سرویس­ها(مدلسازی سرویس­گرا) موجود است که همین کار­های محدود نیز در بردارنده­ی مشکلاتی هستند. شیوه­های ارائه شده نیز دارای مشکلاتی می­باشند. با توجه به کاستی­های موجود در این پژوهش مبتنی بر هدف زیر شکل گرفته است:

“ارائه یک چارچوب شامل تکنیک­ها، روش­ها و ابزار­های مربوطه جهت یکپارچه­سازی سازمان و استخراج سرویس­ها بر مبنای معماری سرویس­گرا برای سیستم­های جامع یکپارچه­سازمانی و با توجه به مدل فرایند­های سازمانی ایجاد می­شود. این اقدام به جهت رسیدن به راه­حلی با کیفیت(پشتیبانی از تکامل سازمان، بهینه با توجه به اصول سرویس­گرایی) صورت می­پذیرد.”

به منظور توسعه یکپارچگی سیستم­های کاربردی سازمانی سطح تجرید اجزائ معماری می­بایست به اندازه سطح تجرید دامنه کاری سازمان ارتقائ یافته باشد.رویکرد­های سنتی شئ­گرایی و مبتنی بر مولفه برای ساخت چنین سیستم­هایی، ناکافی بوده و منجر به ایجاد رویکرد نوین مبتنی بر سرویس که از سطح تجرید بالاتری برخوردار است، شده است. معماری مبتنی بر سرویس به عنوان یکی از سبک­های معماری پیشرو در راه­حل­های سازمانی نیز مطرح است. این سبک معماری نه تنها راجع به محصولات و استاندار مربوطه است، بلکه به سایر جنبه­های توسعه سیستم، نظیر تحلیل طراحی راه­حل نیز مرتبط است. موضوع اصلی این پروژه در بر گیرنده­ی مراحل اولیه چرخه حیات راه­حل مبتنی بر سرویس است که تحلیل و طراحی سرویس­ها نامیده می­شود.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱٫۱ مقدمه۱٫۲ طرح مسئله
۱٫۳ اهداف تحقیق
۱٫۴ محدوده تحقیق
۱٫۵ مراحل انجام تحقیق
۱٫۶ساختار پروژه
فصل دوم: یکپارچه­سازی در سازمان و سیستم­های اطلاعاتی
۲٫۱ مقدمه
۲٫۲مدل­های سازمانی
۲٫۲٫۱ مدل فرایندی کسب و کار سازمان
۲٫۲٫۲ مدل موجودیت­های کسب و کار سازمانی
۲٫۳ یکپارچه­سازی در سازمان
۲٫۴ یکپارچه­سازی در سیستم­های اطلاعاتی
۲٫۵ رهیافت­های مهم یکپارچگی
۲٫۵٫۱ یکپارچگی داده­ای
۲٫۵٫۲ برنامه­های کاربردی نقطه به نقطه
۲٫۵٫۳ پرتال­ها
۲٫۵٫۴ یکپارچگی دلال
۲٫۵٫۵ SOA with ESB
۲٫۶ روش­های مهم یکپارچگی
۲٫۷ تعریف یکپارچگی کاربردی سازمانی
۲٫۸ تعریف و قابلیت­های یکپارچگی کاربردی سازمانی
۲٫۹رقابت در یکپارچه­سازی سیستم­های اطلاعاتی سازمانی
۲٫۹٫۱سطح پشتیبانی تکنولوژی
۲٫۹٫۲محدودیت تکنولوژیکی و اجرایی
۲٫۹٫۳بودن به یکپارچه شدن با سیستم­های دیگر
۲٫۹٫۴ نمایش جزئیات سطح پائین
۲٫۱۰ انواع یکپارچه­سازی بر اساس ضعیف یا قوی بودن
۲٫۱۱ انتخاب فروشندگانEAI
۲٫۱۱٫۱عمده تهیه کنندگانMOM
۲٫۱۱ نتیجه گیری
فصل سوم: ارزیابی فناوری­های یکپارچگی کاربردی سازمانی
۳٫۱ مقدمه
۳٫۲ فناوری­های یکپارچه­سازی نقطه به نقطه
۳٫۳محصولات یکپارچه­سازی برنامه کاربردی سازمانی
۳٫۴ آداپتور­ها
۳٫۵ فناوری­های یکپارچه­سازی پایگاه داده با پایگاه داده
۳٫۶ فناوری­های یکپارچه­سازی با استفاده از انبار داده
۳٫۷ یکپارچه­سازی با استفاده از سرویس دهنده برنامه کاربردی
۳٫۸ سرویس­های وب
۳٫۹مقایسه سرویس­های وب و یکپارچگی برنامه­های کاربردی سازمانی
۳٫۱۰تعریف و مقایسهEDI
۳٫۱۱ مقایسه سرویس­های وب،EAI,EDI
۳٫۱۲مقایسه معماری سرویس­گرا و یکپارچگی کاربردی سازمانی
۳٫۱۳ نتیجه گیری
فصل چهارم: نقش معماری سرویس­گرا در یکپارچگی
۴٫۱ مقدمه
۴٫۲ سرویس چیست؟
۴٫۲٫۱مفهوم استخراج سرویس
۴٫۲٫۲ اهمیت استخراج سرویس
۴٫۲٫۳ تفاوت سرویس و معماری سرویس­گرا
۴٫۳ معرفی و تعریف معماری سرویس­گرا
۴٫۳٫۱ اصول سرویس­گرایی
۴٫۳٫۱٫۱ قابلیت استفاده مجدد از سرویس
۴٫۳٫۱٫۲ اتصال سست سرویس
۴٫۳٫۱٫۳ قرارداد رسمس برای تعامل
۴٫۳٫۱٫۴ کپسول سازی سرویس
۴٫۳٫۱٫۵ قابلیت ترکیب سرویس
۴٫۳٫۱٫۶ خودمختاری سرویس
۴٫۳٫۱٫۷ بی وضعیتی سرویس
۴٫۳٫۱٫۸ قابلیت کشف سرویس
۴٫۳٫۱٫۹ بررسی فاکتور دانه بندی سرویس
۴٫۳٫۲مدل مفهومی معماری سرویس­گرا
۴٫۳٫۳ چرخه حیات معماری سرویس­گرا
۴٫۳٫۴ چالش­های معماری سرویس­گرا
۴٫۴کاربرد­های معماری سرویس­گرا در یکپارچگی
۴٫۴٫۱ یکپارچه­سازی سیستم­های اطلاعاتی
۴٫۴٫۲ یکپارچه­ سازی اتوماسیون فرایند­های سازمان در قالب اکستریشن
۴٫۴٫۳تعامل پذیری بین سازمانی
۴٫۵پروتکل­های معماری سرویس­گرا
۴٫۵٫۱SOAP
۴٫۵٫۲ سرویس­های وب مبتنی بر SOAP
۴٫۵٫۳WSDL
۴٫۵٫BPEL
۴٫۵٫۵ BPEL4WS
۴٫۵٫۶ UDDI
۴٫۶ مزایا و نتایج معماری سرویس­گرا
۴٫۷ روش­های استخراج سرویس
۴٫۸ نتیجه گیری
فصل پنجم: معماری سرویس­گرا و یکپارچه­سازی سیستم­های جامع
۵٫۱ مقدمه
۵٫۲انواع یکپارچه­سازی سیستم­های جامع
۵٫۲٫۱ یکپارچه­سازی داده­گرا
۵٫۲٫۱٫۱انعکاس(تکرار)
۵٫۲٫۱٫۲ ایجاد فدراسیون اطلاعات
۵٫۲٫۱٫۳ پردازش واسط­ها
۵٫۲٫۲یکپارچه­سازی بر اساس فرایند کاری
۵٫۲٫۳یکپارچه­سازی سرویس­گرا
۵٫۲٫۳یکپارچه­سازی درگاه­گرا
۵٫۳ راه­کار ترکیبی یکپارچه­سازی سیستم­های جامع
۵٫۳٫۱گردآوری اطلاعات لازم و ایجاد مدل­های مربوطه
۵٫۳٫۱٫۱ مدل­سازی فرایند­های تجاری
۵٫۳٫۱٫۲تعریف و طبقه بندی سرویس­ها
۵٫۳٫۱٫۳ایجاد مدل MetaDtata
۵٫۳٫۱٫۴ تعیین User Interfaceهای مشترک
۵٫۳٫۱٫۵ طراحی شبکه انتقال اطلاعات سیستم جامع
۵٫۴چگونگی استفاده از ایزار یکپارچگی و ابزارBMP
۵٫۴٫۱ توزیع شدگی سرویس­ها در مدل BMP
۵٫۴٫۱٫۱ ملزومات این مدل
۵٫۴٫۱٫۲چارچوب کارکرد
۵٫۴٫۲ ایجاد و مدیریت سرویس­ها
۵٫۴٫۲٫۱ملزومات این مدل
۵٫۴٫۲٫۲ چارچوب کارکرد
۵٫۴٫۳ ایجاد مکانیزمی جهت تبادل اطلاعات بین سرویس­ها
۵٫۴٫۳٫۱ ملزومات این مدل
۵٫۵ نتیجه­ گیری
فصل ششم: روش پیشنهادی استخراج سرویس برای یکپارچه­سازی سازمان

۶٫۱ مقدمه
۶٫۲ فرضیات
۶٫۳ معرفی فرایند کلی روش پیشنهادی
۶٫۴ تشریح فاز­ها و فعالیت­ها و روش انجام فعالیت­ها
۶٫۴٫۱ فاز یک تحلیل سرویس­گرایی
۶٫۴٫۱٫۱ تحلیل حوزه کسب وکار
۶٫۴٫۱٫۲ تحلیل سیستم­های موجود
۶٫۴٫۲ فاز دوم:ارزیابی و بهینه سازی
۶٫۴٫۲٫۱ بررسی انطباق سرویس­های نامزد با اهداف سازمان
۶٫۴٫۲٫۱٫۱ تهیه درخت اهداف سازمانی
۶٫۴٫۲٫۱٫۲ تخصیص سرویس­های نامزد به اهداف سازمانی
۶٫۴٫۲٫۱٫۳ تجزیه، ترکیب و یا ایجاد سرویس جدید
۶٫۴٫۲٫۲ ارزیابی کیفیت سرویس
۶٫۴٫۲٫۲٫۱ بررسی امکان ارزیابی اصول سرویس­گرایی
۶٫۴٫۲٫۲٫۲ ارزیابی قابلیت استفاده مجدد سرویس­ها
۶٫۴٫۲٫۲٫۳ ارزیابی اتصال سست سرویس­ها
۶٫۴٫۲٫۲٫۴ ارزیابی خود مختاری سرویس­ها
۶٫۴٫۲٫۲٫۵ ارزیابی قابلیت ترکیب سرویس­ها
۶٫۴٫۲٫۲٫۶ اعمال اصلاحات لازم
۶٫۴٫۳ فاز سوم: سازمان­دهی
۶٫۴٫۳٫۱ ارائه فهرست سرویس­های نهایی
۶٫۴٫۳٫۲ طبقه بندی سرویس­ها
۶٫۴٫۳٫۲٫۱ سرویس­های کاری
۶٫۴٫۳٫۲٫۲ سرویس­های پایه
۶٫۴٫۳٫۲٫۳ سرویس­های کاربردی
۶٫۴٫۴ فاز چهارم: ارائه تکنیک مناسب جهت یکپارچگی سازمان
۶٫۵ نتیجه گیری
فصل هفتم: ارزیابی روش پیشنهادی
۷٫۱ مقدمه
۷٫۲ تعریف یک مورد موردی
۷٫۲٫۱ مطالعه موردی : دانشگاه
۷٫۳ ارزیابی روش پیشنهادی در رابطه با کار­های قبلی
۷٫۴ جمع بندی نتایج
فصل هشتم: نتیجه­ گیری
۸٫۱ نتیجه ­گیری
۸٫۲ آیا سرویس­های شناسایی شده، پشتیبانی کننده چابکی و تعامل­پذیری در سازمان می­باشد؟

۸٫۳ آیا چارچوب ارائه شده از جامعیت برخوردار می­باشد؟
۸٫۴ کار­های بعدی
مراجع

واژگان و عبارات(انگلیسی به فارسی)
پروژه تکنیک های یکپارچگی


نقش معماری سرویس گرا


یکپارچه سازی سازمان


پروژه تکنیک های یکپارچگی


نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


EAI: یکپارچه سازی سیستم های سازمانی

یکپارچه سازی اطلاعات و فرایندهای سازمانی در حوزه مباحث فناوری اطلاعات جمله معروفی است که می گوید "هیچ نرم افزاری یک جزیره نیست". سیستم های اطلاعاتی یک سازمان زمانی می توانند موثر و کارامد باشند که با هم تعامل و ارتباط من

معماری سازمانی (Enterprise Architecture) | معماری سرویس گرا

در ایران نیز طی 1 سال و نیم اخیر توانستم کارگاه ها و سمینارهای "معماری سازمانی سرویس گرا" را در چندین سازمان و شرکت پیشرو ارائه کنم که آخرین آنها در شرکت "مگفا" و "ایزایران" بود.

تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی ...

تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان ; توضیحات; توضیحات. چکیده : امروزه یکی از راه حل های نوین به منظور ساخت سیستم های کاربردی سازمانی، راه حل مبتنی بر سرویس تلقی می شود. بعلاوه معماری مبتنی بر ...

مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری ...

معماری سرویسگرا و مدیریت فرایند کسب و کار می‌توانند مستقل از یکدیگر باشند اما با تعاریف فوق، این دو مکمل و تغذیه‌کننده یکدیگرند تا نتایج بهتری از مزایای آن دو گرفته شود. زیرا اگر معماری سرویسگرا به تنهایی در سازمان

پورتال سامان:: ابزارهای یکپارچهسازی سیستم‌های مختلف

در این تحقیق ضمن تشریح ضروررت‌ها و چالش‌های پیش‌روی مکانیزم‌های یکپارچهسازی سیستم‌ها و معرفی اشکال مختلف یکپارچهسازی، یک متد و ابزار جهت یکپارچهسازی بین سازمانی با استفاده از ترکیبی از رویکردهای سرویسگرا ...

پایان نامه تحقق الگوی معماری به منظور پشتیبانی از ایده ...

پایان نامه تحقق الگوی معماری به منظور پشتیبانی از ایده امنیت به عنوان سرویس پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی چکیده از جمله ویژگیهای حائز اهمیت در محیط هایی که از معماری سرویس گرا ...

دانلود پایان نامه ارشد: نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی ...

در این میان بررسی نقش وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی در سازمان بر پیاده سازی هوش تجاری حائز اهمیت می باشد . سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی ...

ICTna.ir :: بررسی معماری سرویس گرا

معماری سرویس گرا ، با تکیه بر محاسبات توزیع شده و بر پایه شبکه ها و لایه های میانی و همچنین زبانهایی که تولید نرم افزارهای توزیع شده را فراهم می كنند ، بعنوان راه حلی مناسب جهت از میان برداشتن مشکلات و مسائل مذكور مطرح ...

EAI: یکپارچه سازی سیستم های سازمانی

یکپارچه سازی اطلاعات و فرایندهای سازمانی در حوزه مباحث فناوری اطلاعات جمله معروفی است که می گوید "هیچ نرم افزاری یک جزیره نیست". سیستم های اطلاعاتی یک سازمان زمانی می توانند موثر و کارامد باشند که با هم تعامل و ارتباط من

مروری بر معماری خدمت در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی ...

طراحی خدمت و فرایندهای مدیریت آن از اهداف مرحله طراحی چرخه حیات خدمت در itil می‌باشد. itil v3، یکی از جنبه‌های طراحی خدمت را معماری فناوری آن بیان می‌کند و از جمله اهداف تفصیلی این مرحله به طراحی معماری خدمت شامل زیرساخت ...

بایگانی‌های یکپارچگی سازمان | پایان نامه دات کام

ورود و عضویت . فراموشی کلمه عبور ... جستجو در نام محصول . جستجو در نام محصول . جستجو در متن . جستجو در متن . Search in excerpt. جستجو در وبلاگ. جستجو در وبلاگ . جستجو در برگه ها. جستجو در برگه ها . Hidden. نتایج بیشتر ... سبد خرید 0. آخرین ...

بایگانی‌های یکپارچگی سازمان | پایان نامه دات کام

ورود و عضویت . فراموشی کلمه عبور ... جستجو در نام محصول . جستجو در نام محصول . جستجو در متن . جستجو در متن . Search in excerpt. جستجو در وبلاگ. جستجو در وبلاگ . جستجو در برگه ها. جستجو در برگه ها . Hidden. نتایج بیشتر ... سبد خرید 0. آخرین ...

معماری سرویس گرا (SOA) | مزایا و ضرورت ها

مدیران فاوا سازمان ها و شرکت ها بخاطر تعریف و تمجیدی که از سرویس گرایی شنیده و گسترش همه جانبه فناوری و ابزارهای سرویس گرا به غلط فکر میکنند مشاوره و نظر هر فرد(شرکتی) آن ها را به اهداف مطلوب سرویس گرایی خواهد رساند! در ای

معماری سرویس گرا در پهنه سازمان

ب: یکپارچگی اتوماسیون فرایندهای سازمان در قالب ارکستریشن معماری سرویس گرا برای مدیریت و اجرای فرایندهای سازمان از مفهوم ارکستریشن کمک گرفته است(که در قسمت های قبل توضیح داده شد)، در این رهیافت منطق و جریان کار فرایند ...

پایان نامه ارشد تجارت الکترونیک: نقش یکپارچگی سیستم های ...

در سال‌های اخیر توجه به خرید و پیاده سازی سیستم‌های یکپارچه و همچنین سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی در بین شرکت‌ها و سازمانهای ایرانی افزایش یافته است و در حال حاضر بر اساس نیاز بازار شرکت‌های تولید کننده نرم

تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی ...

تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان ; توضیحات; توضیحات. چکیده : امروزه یکی از راه حل های نوین به منظور ساخت سیستم های کاربردی سازمانی، راه حل مبتنی بر سرویس تلقی می شود. بعلاوه معماری مبتنی بر ...

معماری سازمانی (Enterprise Architecture) | معماری سرویس گرا

در ایران نیز طی 1 سال و نیم اخیر توانستم کارگاه ها و سمینارهای "معماری سازمانی سرویس گرا" را در چندین سازمان و شرکت پیشرو ارائه کنم که آخرین آنها در شرکت "مگفا" و "ایزایران" بود.

گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا

گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا گزارش سمینار کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار چکیده در سالهای اخیر، ظهور معماری سرویس گرا و تجارب موفقی که شرکتها و سازمانهای بزرگ در زمینه استفاده از معماری سرویس گرا ...

تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی ...

تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان ; توضیحات; توضیحات. چکیده : امروزه یکی از راه حل های نوین به منظور ساخت سیستم های کاربردی سازمانی، راه حل مبتنی بر سرویس تلقی می شود. بعلاوه معماری مبتنی بر ...

معماری سرویس گرا (SOA) | معماری سرویس گرا

کسانی که برای آشناشدن با معماری سرویس گرا از این وبلاگ بازدید میکنند، مطالب وبلاگ را از ابتدا(تاریخ شروع) به انتها مطالعه کنند و به فایل های ارائه معماری سرویس گرا (soa) ، ارایه مفاهیم معماری سرویس گرا و استانداردهای ...

آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا : Service Oriented ...

خدمات یکپارچه سازی سیستم ها و سرویس ها یکی از مشکلات مشترک فناوری اطلاعات اکثر سازمان ها در کشور، بحث عدم یکپارچگی سرویس های نرم افزاری و بانک های اطلاعاتی است. حتی تحقیقات … ادامه مطلب

پاورپوینت اصول تهویه مکانیکی

پاورپوینت انواع خطرات و اصول ایمنی جرثقیل ایمنی قلاب جرثقیل

جزوه طراحی شبکه حمل و نقل تقاطع ها

جزوه طراحی شبکه حمل و نقل تقاطع ها

پاورپوینت بررسی تاثیرات عوامل محيطي بر رشد و نمو بازدهي محدودكننده در زراعت آفتابگردان

گزارش کارآموزی در مورد اجرای ساختمان های بتنی

شیپ فایل محدوده سیاسی استان مازندران

دانلود پاورپوینت مود انتقال آسنکرونasynchronous transmit mode-ATM

دانلود طرح توجیهی تولید سرامیک های صنعتی

معرفی 2 سایت معتبر و تست شده توسط خودم که روزانه از پنج هزار تا صد هزار تومان به شما پول میدهند