دانلود رایگان


بررسی تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمانتعداد صفحات: ۱۸۵ صفحه
رشتــه : کامپیوتر

چکیده :

امروزه یکی از راه­ حل­های نوین به منظور ساخت سیستم­های کاربردی سازمانی، راه­حل مبتنی بر سرویس تلقی می­شود. بعلاوه معماری مبتنی بر سرویس به عنوان یکی از شیوه­های معماری پیشرو در راه­حل­های سازمانی نیز مطرح است. تاکنون فعالیت­های تحقیقاتی و کاربردی زیادی جهت ارائه فناوری­ها، محصولات و استاندار­های محاسباتی مبتنی بر سرویس انجام شده است، ولی کار­های گزارش شده بسیاری در زمینه تحلیل و طراحی سرویس­ها(مدلسازی سرویس­گرا) موجود است که همین کار­های محدود نیز در بردارنده­ی مشکلاتی هستند. شیوه­های ارائه شده نیز دارای مشکلاتی می­باشند. با توجه به کاستی­های موجود در این پژوهش مبتنی بر هدف زیر شکل گرفته است:

“ارائه یک چارچوب شامل تکنیک­ها، روش­ها و ابزار­های مربوطه جهت یکپارچه­سازی سازمان و استخراج سرویس­ها بر مبنای معماری سرویس­گرا برای سیستم­های جامع یکپارچه­سازمانی و با توجه به مدل فرایند­های سازمانی ایجاد می­شود. این اقدام به جهت رسیدن به راه­حلی با کیفیت(پشتیبانی از تکامل سازمان، بهینه با توجه به اصول سرویس­گرایی) صورت می­پذیرد.”

به منظور توسعه یکپارچگی سیستم­های کاربردی سازمانی سطح تجرید اجزائ معماری می­بایست به اندازه سطح تجرید دامنه کاری سازمان ارتقائ یافته باشد.رویکرد­های سنتی شئ­گرایی و مبتنی بر مولفه برای ساخت چنین سیستم­هایی، ناکافی بوده و منجر به ایجاد رویکرد نوین مبتنی بر سرویس که از سطح تجرید بالاتری برخوردار است، شده است. معماری مبتنی بر سرویس به عنوان یکی از سبک­های معماری پیشرو در راه­حل­های سازمانی نیز مطرح است. این سبک معماری نه تنها راجع به محصولات و استاندار مربوطه است، بلکه به سایر جنبه­های توسعه سیستم، نظیر تحلیل طراحی راه­حل نیز مرتبط است. موضوع اصلی این پروژه در بر گیرنده­ی مراحل اولیه چرخه حیات راه­حل مبتنی بر سرویس است که تحلیل و طراحی سرویس­ها نامیده می­شود.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱٫۱ مقدمه۱٫۲ طرح مسئله
۱٫۳ اهداف تحقیق
۱٫۴ محدوده تحقیق
۱٫۵ مراحل انجام تحقیق
۱٫۶ساختار پروژه
فصل دوم: یکپارچه­سازی در سازمان و سیستم­های اطلاعاتی
۲٫۱ مقدمه
۲٫۲مدل­های سازمانی
۲٫۲٫۱ مدل فرایندی کسب و کار سازمان
۲٫۲٫۲ مدل موجودیت­های کسب و کار سازمانی
۲٫۳ یکپارچه­سازی در سازمان
۲٫۴ یکپارچه­سازی در سیستم­های اطلاعاتی
۲٫۵ رهیافت­های مهم یکپارچگی
۲٫۵٫۱ یکپارچگی داده­ای
۲٫۵٫۲ برنامه­های کاربردی نقطه به نقطه
۲٫۵٫۳ پرتال­ها
۲٫۵٫۴ یکپارچگی دلال
۲٫۵٫۵ SOA with ESB
۲٫۶ روش­های مهم یکپارچگی
۲٫۷ تعریف یکپارچگی کاربردی سازمانی
۲٫۸ تعریف و قابلیت­های یکپارچگی کاربردی سازمانی
۲٫۹رقابت در یکپارچه­سازی سیستم­های اطلاعاتی سازمانی
۲٫۹٫۱سطح پشتیبانی تکنولوژی
۲٫۹٫۲محدودیت تکنولوژیکی و اجرایی
۲٫۹٫۳بودن به یکپارچه شدن با سیستم­های دیگر
۲٫۹٫۴ نمایش جزئیات سطح پائین
۲٫۱۰ انواع یکپارچه­سازی بر اساس ضعیف یا قوی بودن
۲٫۱۱ انتخاب فروشندگانEAI
۲٫۱۱٫۱عمده تهیه کنندگانMOM
۲٫۱۱ نتیجه گیری
فصل سوم: ارزیابی فناوری­های یکپارچگی کاربردی سازمانی
۳٫۱ مقدمه
۳٫۲ فناوری­های یکپارچه­سازی نقطه به نقطه
۳٫۳محصولات یکپارچه­سازی برنامه کاربردی سازمانی
۳٫۴ آداپتور­ها
۳٫۵ فناوری­های یکپارچه­سازی پایگاه داده با پایگاه داده
۳٫۶ فناوری­های یکپارچه­سازی با استفاده از انبار داده
۳٫۷ یکپارچه­سازی با استفاده از سرویس دهنده برنامه کاربردی
۳٫۸ سرویس­های وب
۳٫۹مقایسه سرویس­های وب و یکپارچگی برنامه­های کاربردی سازمانی
۳٫۱۰تعریف و مقایسهEDI
۳٫۱۱ مقایسه سرویس­های وب،EAI,EDI
۳٫۱۲مقایسه معماری سرویس­گرا و یکپارچگی کاربردی سازمانی
۳٫۱۳ نتیجه گیری
فصل چهارم: نقش معماری سرویس­گرا در یکپارچگی
۴٫۱ مقدمه
۴٫۲ سرویس چیست؟
۴٫۲٫۱مفهوم استخراج سرویس
۴٫۲٫۲ اهمیت استخراج سرویس
۴٫۲٫۳ تفاوت سرویس و معماری سرویس­گرا
۴٫۳ معرفی و تعریف معماری سرویس­گرا
۴٫۳٫۱ اصول سرویس­گرایی
۴٫۳٫۱٫۱ قابلیت استفاده مجدد از سرویس
۴٫۳٫۱٫۲ اتصال سست سرویس
۴٫۳٫۱٫۳ قرارداد رسمس برای تعامل
۴٫۳٫۱٫۴ کپسول سازی سرویس
۴٫۳٫۱٫۵ قابلیت ترکیب سرویس
۴٫۳٫۱٫۶ خودمختاری سرویس
۴٫۳٫۱٫۷ بی وضعیتی سرویس
۴٫۳٫۱٫۸ قابلیت کشف سرویس
۴٫۳٫۱٫۹ بررسی فاکتور دانه بندی سرویس
۴٫۳٫۲مدل مفهومی معماری سرویس­گرا
۴٫۳٫۳ چرخه حیات معماری سرویس­گرا
۴٫۳٫۴ چالش­های معماری سرویس­گرا
۴٫۴کاربرد­های معماری سرویس­گرا در یکپارچگی
۴٫۴٫۱ یکپارچه­سازی سیستم­های اطلاعاتی
۴٫۴٫۲ یکپارچه­ سازی اتوماسیون فرایند­های سازمان در قالب اکستریشن
۴٫۴٫۳تعامل پذیری بین سازمانی
۴٫۵پروتکل­های معماری سرویس­گرا
۴٫۵٫۱SOAP
۴٫۵٫۲ سرویس­های وب مبتنی بر SOAP
۴٫۵٫۳WSDL
۴٫۵٫BPEL
۴٫۵٫۵ BPEL4WS
۴٫۵٫۶ UDDI
۴٫۶ مزایا و نتایج معماری سرویس­گرا
۴٫۷ روش­های استخراج سرویس
۴٫۸ نتیجه گیری
فصل پنجم: معماری سرویس­گرا و یکپارچه­سازی سیستم­های جامع
۵٫۱ مقدمه
۵٫۲انواع یکپارچه­سازی سیستم­های جامع
۵٫۲٫۱ یکپارچه­سازی داده­گرا
۵٫۲٫۱٫۱انعکاس(تکرار)
۵٫۲٫۱٫۲ ایجاد فدراسیون اطلاعات
۵٫۲٫۱٫۳ پردازش واسط­ها
۵٫۲٫۲یکپارچه­سازی بر اساس فرایند کاری
۵٫۲٫۳یکپارچه­سازی سرویس­گرا
۵٫۲٫۳یکپارچه­سازی درگاه­گرا
۵٫۳ راه­کار ترکیبی یکپارچه­سازی سیستم­های جامع
۵٫۳٫۱گردآوری اطلاعات لازم و ایجاد مدل­های مربوطه
۵٫۳٫۱٫۱ مدل­سازی فرایند­های تجاری
۵٫۳٫۱٫۲تعریف و طبقه بندی سرویس­ها
۵٫۳٫۱٫۳ایجاد مدل MetaDtata
۵٫۳٫۱٫۴ تعیین User Interfaceهای مشترک
۵٫۳٫۱٫۵ طراحی شبکه انتقال اطلاعات سیستم جامع
۵٫۴چگونگی استفاده از ایزار یکپارچگی و ابزارBMP
۵٫۴٫۱ توزیع شدگی سرویس­ها در مدل BMP
۵٫۴٫۱٫۱ ملزومات این مدل
۵٫۴٫۱٫۲چارچوب کارکرد
۵٫۴٫۲ ایجاد و مدیریت سرویس­ها
۵٫۴٫۲٫۱ملزومات این مدل
۵٫۴٫۲٫۲ چارچوب کارکرد
۵٫۴٫۳ ایجاد مکانیزمی جهت تبادل اطلاعات بین سرویس­ها
۵٫۴٫۳٫۱ ملزومات این مدل
۵٫۵ نتیجه­ گیری
فصل ششم: روش پیشنهادی استخراج سرویس برای یکپارچه­سازی سازمان

۶٫۱ مقدمه
۶٫۲ فرضیات
۶٫۳ معرفی فرایند کلی روش پیشنهادی
۶٫۴ تشریح فاز­ها و فعالیت­ها و روش انجام فعالیت­ها
۶٫۴٫۱ فاز یک تحلیل سرویس­گرایی
۶٫۴٫۱٫۱ تحلیل حوزه کسب وکار
۶٫۴٫۱٫۲ تحلیل سیستم­های موجود
۶٫۴٫۲ فاز دوم:ارزیابی و بهینه سازی
۶٫۴٫۲٫۱ بررسی انطباق سرویس­های نامزد با اهداف سازمان
۶٫۴٫۲٫۱٫۱ تهیه درخت اهداف سازمانی
۶٫۴٫۲٫۱٫۲ تخصیص سرویس­های نامزد به اهداف سازمانی
۶٫۴٫۲٫۱٫۳ تجزیه، ترکیب و یا ایجاد سرویس جدید
۶٫۴٫۲٫۲ ارزیابی کیفیت سرویس
۶٫۴٫۲٫۲٫۱ بررسی امکان ارزیابی اصول سرویس­گرایی
۶٫۴٫۲٫۲٫۲ ارزیابی قابلیت استفاده مجدد سرویس­ها
۶٫۴٫۲٫۲٫۳ ارزیابی اتصال سست سرویس­ها
۶٫۴٫۲٫۲٫۴ ارزیابی خود مختاری سرویس­ها
۶٫۴٫۲٫۲٫۵ ارزیابی قابلیت ترکیب سرویس­ها
۶٫۴٫۲٫۲٫۶ اعمال اصلاحات لازم
۶٫۴٫۳ فاز سوم: سازمان­دهی
۶٫۴٫۳٫۱ ارائه فهرست سرویس­های نهایی
۶٫۴٫۳٫۲ طبقه بندی سرویس­ها
۶٫۴٫۳٫۲٫۱ سرویس­های کاری
۶٫۴٫۳٫۲٫۲ سرویس­های پایه
۶٫۴٫۳٫۲٫۳ سرویس­های کاربردی
۶٫۴٫۴ فاز چهارم: ارائه تکنیک مناسب جهت یکپارچگی سازمان
۶٫۵ نتیجه گیری
فصل هفتم: ارزیابی روش پیشنهادی
۷٫۱ مقدمه
۷٫۲ تعریف یک مورد موردی
۷٫۲٫۱ مطالعه موردی : دانشگاه
۷٫۳ ارزیابی روش پیشنهادی در رابطه با کار­های قبلی
۷٫۴ جمع بندی نتایج
فصل هشتم: نتیجه­ گیری
۸٫۱ نتیجه ­گیری
۸٫۲ آیا سرویس­های شناسایی شده، پشتیبانی کننده چابکی و تعامل­پذیری در سازمان می­باشد؟

۸٫۳ آیا چارچوب ارائه شده از جامعیت برخوردار می­باشد؟
۸٫۴ کار­های بعدی
مراجع

واژگان و عبارات(انگلیسی به فارسی)
پروژه تکنیک های یکپارچگی


نقش معماری سرویس گرا


یکپارچه سازی سازمان


پروژه تکنیک های یکپارچگی


نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا

گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا گزارش سمینار کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار چکیده در سالهای اخیر، ظهور معماری سرویس گرا و تجارب موفقی که شرکتها و سازمانهای بزرگ در زمینه استفاده از معماری سرویس گرا ...

معماری سرویسگرا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معماری سرویسگرا (به انگلیسی: Service-oriented Architecture (به اختصار SOA))، یکی از رهیافت‌های طراحی نرم‌افزار با تمرکز بر طراحی سامانه‌های توزیع‌شده است. در این معماری کارکردهای نرم‌افزاری در قالب سرویس توسط مؤلفه‌های برنامه ...

بایگانی‌های یکپارچگی سازمان | پایان نامه دات کام

ورود و عضویت . فراموشی کلمه عبور ... جستجو در نام محصول . جستجو در نام محصول . جستجو در متن . جستجو در متن . Search in excerpt. جستجو در وبلاگ. جستجو در وبلاگ . جستجو در برگه ها. جستجو در برگه ها . Hidden. نتایج بیشتر ... سبد خرید 0. آخرین ...

آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا : Service Oriented ...

خدمات یکپارچه سازی سیستم ها و سرویس ها یکی از مشکلات مشترک فناوری اطلاعات اکثر سازمان ها در کشور، بحث عدم یکپارچگی سرویس های نرم افزاری و بانک های اطلاعاتی است. حتی تحقیقات … ادامه مطلب

مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری ...

معماری سرویسگرا و مدیریت فرایند کسب و کار می‌توانند مستقل از یکدیگر باشند اما با تعاریف فوق، این دو مکمل و تغذیه‌کننده یکدیگرند تا نتایج بهتری از مزایای آن دو گرفته شود. زیرا اگر معماری سرویسگرا به تنهایی در سازمان

یکپارچه سازی سیستم و داده با گذرگاه سرویس - Enterprise ...

آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا در راستای تجربیات خود در زمینه سرویس گرایی، آمادگی دارد خدمات یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و سرویس های نرم افزاری را بر مبنای معماری گذرگاه سرویس، به دستگاه های دولتی و شرکت های ...

معماری سرویسگرا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معماری سرویسگرا (به انگلیسی: Service-oriented Architecture (به اختصار SOA))، یکی از رهیافت‌های طراحی نرم‌افزار با تمرکز بر طراحی سامانه‌های توزیع‌شده است. در این معماری کارکردهای نرم‌افزاری در قالب سرویس توسط مؤلفه‌های برنامه ...

معماری سازمانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معماری سازمانی از «معماری سیستم‌های اطلاعاتی» و «معماری اطلاعات» نشأت گرفته و چارچوبی برای تببین، هماهنگ‌سازی و همسوسازی کلیه فعالیت‌ها و عناصر سازمان در جهت نیل به اهداف راهبردی سازمان است و تمام جنبه‌های سازمان ...

معماری سازمانی (Enterprise Architecture) | منابع و مراجع ...

آموزش، فرهنگ سازی و آماده سازی سازمان ها برای اجرای طرح معماری ; ظرفیت سازی و نهادسازی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی-فنی; نظارت، ارزیابی و صدور گواهینامه; یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعاتی و توسعه معماری سرویس گرا برچسب‌ها ...

پایان نامه بررسی مدل فرایند کسب و کار با رویکرد معماری ...

دانلود پروپوزال کارشناسی / ارشد : بررسی ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری سرویسگرا- شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری ...

معماری سرویسگرا و مدیریت فرایند کسب و کار می‌توانند مستقل از یکدیگر باشند اما با تعاریف فوق، این دو مکمل و تغذیه‌کننده یکدیگرند تا نتایج بهتری از مزایای آن دو گرفته شود. زیرا اگر معماری سرویسگرا به تنهایی در سازمان

معماری سرویس‌گرا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معماری سرویسگرا (به انگلیسی: Service-oriented Architecture (به اختصار SOA))، یکی از رهیافت‌های طراحی نرم‌افزار با تمرکز بر طراحی سامانه‌های توزیع‌شده است. در این معماری کارکردهای نرم‌افزاری در قالب سرویس توسط مؤلفه‌های برنامه ...

مفاهیم معماری سازمانی سرویس گرا - وب سایت شخصی امیر درجه

هدف معماری سرویس گرا چابکی فناوری اطلاعات و کاهش هزینه های توسعه و یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی است.[شمس و مهجوریان] تعریف ibm از معماری سرویس گرا: رهیافتی برای ساخت سیستم های توزیع شده که کارکردهای نرم افزاری را در قا�

بایگانی‌های یکپارچگی سازمان | پایان نامه دات کام

ورود و عضویت . فراموشی کلمه عبور ... جستجو در نام محصول . جستجو در نام محصول . جستجو در متن . جستجو در متن . Search in excerpt. جستجو در وبلاگ. جستجو در وبلاگ . جستجو در برگه ها. جستجو در برگه ها . Hidden. نتایج بیشتر ... سبد خرید 0. آخرین ...

یکپارچه سازی سیستم و داده با گذرگاه سرویس - Enterprise ...

آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا در راستای تجربیات خود در زمینه سرویس گرایی، آمادگی دارد خدمات یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و سرویس های نرم افزاری را بر مبنای معماری گذرگاه سرویس، به دستگاه های دولتی و شرکت های ...

گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا

گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا گزارش سمینار کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار چکیده در سالهای اخیر، ظهور معماری سرویس گرا و تجارب موفقی که شرکتها و سازمانهای بزرگ در زمینه استفاده از معماری سرویس گرا ...

مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری ...

معماری سرویسگرا و مدیریت فرایند کسب و کار می‌توانند مستقل از یکدیگر باشند اما با تعاریف فوق، این دو مکمل و تغذیه‌کننده یکدیگرند تا نتایج بهتری از مزایای آن دو گرفته شود. زیرا اگر معماری سرویسگرا به تنهایی در سازمان

آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا : Service Oriented ...

خدمات یکپارچه سازی سیستم ها و سرویس ها یکی از مشکلات مشترک فناوری اطلاعات اکثر سازمان ها در کشور، بحث عدم یکپارچگی سرویس های نرم افزاری و بانک های اطلاعاتی است. حتی تحقیقات … ادامه مطلب

پایان نامه بررسی مدل فرایند کسب و کار با رویکرد معماری ...

دانلود پروپوزال کارشناسی / ارشد : بررسی ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری سرویسگرا- شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

منبع مقاله با موضوع سرویس گرا، صنایع کوچک، معماری سرویس ...

با توجه به ویژگی های معماری سرویس گرا و نقش آن در آن در یکپارچه سازی برنامه کاربردی سازمان ها و پیشرفت چشمگیر سرویس گرایی در دنیا و حرکت اکثر کشورها و سازمان ها به سمت موضوع سرویس گرایی می توان نتیجه گرفت که معماری سرویس ...

تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی ...

تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان ; توضیحات; توضیحات. چکیده : امروزه یکی از راه حل های نوین به منظور ساخت سیستم های کاربردی سازمانی، راه حل مبتنی بر سرویس تلقی می شود. بعلاوه معماری مبتنی بر ...

معماری سازمانی (Enterprise Architecture) | منابع و مراجع ...

آموزش، فرهنگ سازی و آماده سازی سازمان ها برای اجرای طرح معماری ; ظرفیت سازی و نهادسازی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی-فنی; نظارت، ارزیابی و صدور گواهینامه; یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعاتی و توسعه معماری سرویس گرا برچسب‌ها ...

مروری بر معماری خدمت در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی ...

طراحی خدمت و فرایندهای مدیریت آن از اهداف مرحله طراحی چرخه حیات خدمت در itil می‌باشد. itil v3، یکی از جنبه‌های طراحی خدمت را معماری فناوری آن بیان می‌کند و از جمله اهداف تفصیلی این مرحله به طراحی معماری خدمت شامل زیرساخت ...

معماری سرویس گرا (SOA) | معماری سرویس گرا

کسانی که برای آشناشدن با معماری سرویس گرا از این وبلاگ بازدید میکنند، مطالب وبلاگ را از ابتدا(تاریخ شروع) به انتها مطالعه کنند و به فایل های ارائه معماری سرویس گرا (soa) ، ارایه مفاهیم معماری سرویس گرا و استانداردهای ...

معماری سرویس گرا (SOA) | معماری سرویس گرا

کسانی که برای آشناشدن با معماری سرویس گرا از این وبلاگ بازدید میکنند، مطالب وبلاگ را از ابتدا(تاریخ شروع) به انتها مطالعه کنند و به فایل های ارائه معماری سرویس گرا (soa) ، ارایه مفاهیم معماری سرویس گرا و استانداردهای ...

EAI: یکپارچه سازی سیستم های سازمانی

یکپارچه سازی اطلاعات و فرایندهای سازمانی در حوزه مباحث فناوری اطلاعات جمله معروفی است که می گوید "هیچ نرم افزاری یک جزیره نیست". سیستم های اطلاعاتی یک سازمان زمانی می توانند موثر و کارامد باشند که با هم تعامل و ارتباط من

پورتال سامان:: ابزارهای یکپارچهسازی سیستم‌های مختلف

در این تحقیق ضمن تشریح ضروررت‌ها و چالش‌های پیش‌روی مکانیزم‌های یکپارچهسازی سیستم‌ها و معرفی اشکال مختلف یکپارچهسازی، یک متد و ابزار جهت یکپارچهسازی بین سازمانی با استفاده از ترکیبی از رویکردهای سرویسگرا ...

EAI: یکپارچه سازی سیستم های سازمانی

یکپارچه سازی اطلاعات و فرایندهای سازمانی در حوزه مباحث فناوری اطلاعات جمله معروفی است که می گوید "هیچ نرم افزاری یک جزیره نیست". سیستم های اطلاعاتی یک سازمان زمانی می توانند موثر و کارامد باشند که با هم تعامل و ارتباط من

پاورپوینت ساختار گروهي،گرايش نوين مديريت در مدیریت تحول

دانلود طرح توجیهی بتاکاروتن

مجموعه آموزشی گرفتن وام های ميليوني و میلیاردی + طرحهای توجیهی خدماتی

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم های چند لایه FFS

دانلود طرح توجیهی تولید بهره برداری معدن کائولن 10 صفحه

گزارشکار کامل آزمایش الکترونیک1

طرح کارآفرینی درباره تأسیس کارخانه بخاری

پاورپوینت کاروانسرای قلعه خرگوشی

نقشه هاي سازه اي ساختمان 10 طبقه فلزي بدون بادبند

گزارش کارآموزی کاردانی عمران